Profesionálové ve světě barev a nátěrů

Dejmark - 11. Štatút soutěží

ZÁKAZNICKÁ ZÓNA

"Pokud máte fyzický vzorník, nebo víte kód odstínu, můžete si nechat vyhledat odstín v e-shopu.

Zobrazíme nabídku barev, při kterých víme namíchat požadovaný odstín.
Hledání odstínu podle kódu

11. Štatút soutěží

Statut soutěže "letní soutěž o věcné ceny"

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, IČO: 27229220, DIČ: CZ27229220, společnost zapsaná v obchodním rejstříku C 106110 vedená u Městského soudu v Praze.

II. Místo konaní soutěže a účel soutěže

1. Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen "místo konání soutěže").

2. Cílem soutěže je reklama, podpora a propagace služeb organizátora soutěže.

3. Soutěž je zpravidla oznámena v textu zveřejněného příspěvku nebo statutu na Facebook stránce "Barevný domov" (dále jen "soutěžní příspěvek").

III. Podmínky účasti na soutěži

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu trvání soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen "soutěžící"). Soutěžící se zavazují dodržovat všechna pravidla používání sítě FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php.

IV. Termíny a losovaní výherce

1. Soutěž probíhá v termínu od 07. 08. 2019 (09.00.00 hod.) do 21. 08. 2019 (15.00.00 hod.).

2. Losování výherce proběhne 22.08.2019, video z losování bude zveřejněno na sociální síti Facebook, na stránce "Barevný domov". Pokud se nepodaří výherce zkontaktovat do 7 dní od losování, organizátor si vyhrazuje právo na nové losování.

3. Způsob určení výherce soutěže ze soutěžících bude uveden v příslušném soutěžním příspěvku. Vyhodnocování splnění podmínek ve smyslu statutu a losování výherců provedou dva zaměstnanci organizátora soutěže.

V. Pravidla soutěže

1. Soutěžícím je každá fyzická osoba splňující podmínky dle čl. III., která v termínu od 07. 08. 2019 do 21. 08. 2019 bude komentovat soutěžní fotografii svou odpovědí na otázku "Co plánujete vymalovat?" na sociální síti Facebook, na stránce "Barevný domov".

2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se dodržovat všechna její pravidla a podmínky. Jakékoliv obcházení těchto pravidel soutěžícím nebo pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

3. Pokud se do soutěže zapojí osoba, která nesplňuje kteroukoli z podmínek ve smyslu statutu, je ze soutěže automaticky vyloučena a nemá žádný nárok na cenu.

4. Pokud se do soutěže nezapojí žádná osoba nebo nikdo ze soutěžící nebude splňovat podmínky účasti na soutěži ve smyslu statutu, výhru nezíská žádná osoba.

VI. Výhra

1. Organizátor soutěže v soutěži předává cenu, která sestává z věcných předmětů: 2x tričko Optiva (ženská velikost M, barva červená a mužská velikost L, barva černá) 2x multifunkční šátek (červená a modrá) jednomu vylosovanému soutěžícímu, který splní pravidla soutěže.

2. Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, v platném znění, příjem v podobě ceny ze soutěže v hodnotě nad 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) podléhá dani z příjmů. Od daní z příjmů jsou osvobozeny výhry a ceny v hodnotě do 10.000,-- Kč.

VII. Způsob předávání a převzetí výhry

1. Po zveřejnění výherce na stránce "Barevný domov" sociální sítě Facebook, požádáme přes tuto síť výherce, aby nás kontaktoval přes zprávu na sociální síti, nebo přes e-mail a zaslal nám jeho kontaktní údaje s adresou. Cena bude výherci předána individuálně organizátorem soutěže, přičemž organizátor soutěže si s výhercem dohodne termín a způsob převzetí výhry.

2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo předat výhru náhradnímu výherci na základě dodatečného losování, pokud z důvodů na straně výherce nedojde k předání výhry tomuto výherci do 10 dnů po losování, nebo pokud výherce výhru odmítne přijmout nebo se výhry zřekne. V takovém případě proběhne nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty pro předání výher všem výhercům ve smyslu tohoto bodu dodatečné losování a výhra nepředaná původnímu výherci bude předána náhradnímu výherci.

VIII. Způsob propagace soutěže

Informace o soutěži budou veřejnosti poskytnuty na web stránce www.eshop.dejmark.cz a prostřednictvím sociální sítě Facebook, na stránce "Barevný domov". Statut soutěže bude zveřejněn na stránce www.eshop.dejmark.cz. a výherce soutěže bude zveřejněn na sociální síti Facebook.

IX. Zvláštní ustanovení soutěže

1. Organizátor soutěže si v případě, že má k tomu vážné důvody, vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, jakož i právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit, rovněž měnit podmínky statutu během soutěže. Změnu statutu nebo odvolání soutěže zveřejní organizátor soutěže na své webové stránce www.eshop.dejmark.cz a na facebookové stránce "Barevný domov".

2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ve smyslu § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Organizátor soutěže nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takového soutěžícího, který by jednal v rozporu s pravidly soutěže, pokusil se získat cenu podvodným jednáním, v rozporu s dobrými mravy, nebo který by svým jednáním jakkoli poškozoval dobré jméno organizátora soutěže.

5. Osoba nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebude do soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, například v důsledku duplicity FACEBOOK účtů, nemá nárok na výhru.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého nebo podvodného jednání (např.: )účastník využívající v soutěži několika účtů FACEBOOK registrovaných na jeho osobu).

7. Organizátor soutěže si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce nebo odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

8. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě FACEBOOK). Organizátor soutěže dále nenese odpovědnost za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

9. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže, osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízké. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, nebude jí výhra vydána, a zůstává nadále vlastnictvím organizátora soutěže.

10. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Soutěžící berou na vědomí, že nemohou požadovat ceny ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než určí organizátor soutěže a že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika, závazky a újmu související s cenou a jejím využitím.

11. Organizátor soutěže si před předáním ceny vyhrazuje právo vyzvat výherce k prokázání skutečnosti, že je osobou, která byla vylosovaná.

12. Výherce může postoupit výhru před jejím předáním na jinou osobu nebo ji započíst proti pohledávkám organizátora soutěže pouze po předchozím písemném souhlasu organizátora soutěže.

13. Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko organizátora soutěže.

14. Na výhry nevzniká právní nárok.

15. Ve sporných případech si organizátor soutěže vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

16. Soutěžící svou účastí na soutěži prohlašuje, že společnost Facebook vůči němu nemá žádné závazky a zároveň organizátor soutěže prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, anebo schválena ani řízena společností Facebook a nemá s ní žádný vztah.

X. Ochrana osobních údajů

1. Účastí v soutěži každý soutěžící uděluje organizátorovi soutěže, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, PSČ, telefonní číslo a e-mailová adresa, fotografie, věk, pohlaví, a to za účelem prověření platné účasti soutěžícího v soutěži, pro účely realizace, vyhodnocení výsledků a plnění podmínek této soutěže, předání výhry ze soutěže soutěžícímu. Souhlas je udělen na dobu jednoho roku od ukončení soutěže. Soutěžící uděluje souhlas se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, případně neúplná adresa bydliště (obec) na Facebooku (nebo webové stránce organizátora soutěže). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou dále zpřístupněny pouze třetím stranám na základě zvláštních předpisů např. daňový úřad, Česká obchodní inspekce. Zároveň soutěžící v případě výhry souhlasí, aby organizátor soutěže poskytl jeho osobní údaje partnerovi soutěže, tj. společnosti[AS1] Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, IČO: 31 628 079, IČ DPH: SK2020434361. Soutěžící má právo písemnou formou na adrese sídla organizátora soutěže, nebo osobně vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zpět, má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům u organizátora soutěže, nechat je aktualizovat nebo opravit, požadovat jejich vymazání, přenos údajů k jinému subjektu, a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na organizátora soutěže nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení organizátorovi soutěže a má za následek ztrátu nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Zpracování osobních údajů organizátorem soutěže je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

2. Správcem osobních údajů je organizátor soutěže, společnost Dejmark Czech s.r.o. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde: https://eshop.dejmark.cz/ochrana-osobnich-udaju.html

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tento statut je odsouhlasen organizátorem soutěže a může být změněn pouze organizátorem soutěže jedině formou písemných dodatků.

2. Každý soutěžící je oprávněn v sídle organizátora soutěže nahlédnout do tohoto statutu.

3. Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko organizátora soutěže.

4. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své údaje a informace organizátorovi soutěže, partnerovi soutěže, a nikoliv provozovateli elektronické sociální sítě FACEBOOK.

V Praze 06.08.2019

Statut soutěže "Putování štětců ANZA"

I. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 1020/30, 190 00 Praha 9, IČO: 27229220, DIČ: CZ27229220, společnost zapsaná v obchodním rejstříku C 106110 vedená u Městského soudu v Praze.

II. Místo konaní soutěže a účel soutěže

1. Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě FACEBOOK (dále jen "místo konání soutěže").

2. Cílem soutěže je reklama, podpora a propagace služeb organizátora soutěže.

3. Soutěž je zpravidla oznámena v textu zveřejněného příspěvku nebo statutu na Facebook stránce "Barevný domov" (dále jen "soutěžní příspěvek").

III. Podmínky účasti na soutěži

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu trvání soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen "soutěžící"). Soutěžící se zavazují dodržovat všechna pravidla používání sítě FACEBOOK uvedené na www.facebook.com/terms.php.

IV. Termíny a losovaní výherce

1. Soutěž probíhá v termínu od 27. 11. 2018 (0.00.00 hod.) do 11. 12. 2018 (18.00.00 hod.).

2. Losování výherce proběhne 12.12.2018, video z losování bude zveřejněno na sociální síti Facebook, na stránce "Barevný domov". Pokud se nepodaří výherce zkontaktovat do 7 dní od losování, organizátor si vyhrazuje právo na nové losování.

3. Způsob určení výherce soutěže ze soutěžících bude uveden v příslušném soutěžním příspěvku. Vyhodnocování splnění podmínek ve smyslu statutu a losování výherců provedou dva zaměstnanci organizátora soutěže.

V. Pravidla soutěže

1. Soutěžícím je každá fyzická osoba splňující podmínky dle čl. III., která v termínu od 27. 11. 2018 do 11. 12. 2018 napíše do komentáře (pod zveřejněnou fotku) správnou odpověď na otázku: "V kterém státě byl štětec Anza na návštěvě?" Tato otázka je zveřejněna na sociální síti Facebook, na stránce "Barevný domov".

2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se dodržovat všechna její pravidla a podmínky. Jakékoliv obcházení těchto pravidel soutěžícím nebo pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

3. Pokud se do soutěže zapojí osoba, která nesplňuje kteroukoli z podmínek ve smyslu statutu, je ze soutěže automaticky vyloučena a nemá žádný nárok na cenu.

4. Pokud se do soutěže nezapojí žádná osoba nebo nikdo ze soutěžící nebude splňovat podmínky účasti na soutěži ve smyslu statutu, výhru nezíská žádná osoba.

VI. Výhra

1. Organizátor soutěže v soutěži předává jako cenu štětec ANZA Platinum PRO Precision s dřevěnou rukojetí (15 mm) vylosovanému soutěžícímu, který splní pravidla soutěže. Hodnota ceny je 304 Kč.

2. Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, v platném znění, příjem v podobě ceny ze soutěže v hodnotě nad 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) podléhá dani z příjmů. Od daní z příjmů jsou osvobozeny výhry a ceny v hodnotě do 10.000,-- Kč.

VII. Způsob předávání a převzetí výhry

1. Po zveřejnění výherce na stránce "Barevný domov" sociální sítě Facebook, požádáme přes tuto síť výherce, aby nás kontaktoval přes zprávu na sociální síti, nebo přes e-mail a zaslal nám jeho kontaktní údaje s adresou. Cena bude výherci předána individuálně organizátorem soutěže, přičemž organizátor soutěže si s výhercem dohodne termín a způsob převzetí výhry.

2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo předat výhru náhradnímu výherci na základě dodatečného losování, pokud z důvodů na straně výherce nedojde k předání výhry tomuto výherci do 10 dnů po losování, nebo pokud výherce výhru odmítne přijmout nebo se výhry zřekne. V takovém případě proběhne nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty pro předání výher všem výhercům ve smyslu tohoto bodu dodatečné losování a výhra nepředaná původnímu výherci bude předána náhradnímu výherci.

VIII. Způsob propagace soutěže

Informace o soutěži budou veřejnosti poskytnuty na web stránce www.eshop.dejmark.cz a prostřednictvím sociální sítě Facebook, na stránce "Barevný domov". Statut soutěže bude zveřejněn na stránce www.eshop.dejmark.cz. a výherce soutěže bude zveřejněn na sociální síti Facebook.

IX. Zvláštní ustanovení soutěže

1. Organizátor soutěže si v případě, že má k tomu vážné důvody, vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, jakož i právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit, rovněž měnit podmínky statutu během soutěže. Změnu statutu nebo odvolání soutěže zveřejní organizátor soutěže na své webové stránce www.eshop.dejmark.cz a na facebookové stránce "Barevný domov".

2. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ve smyslu § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3. Organizátor soutěže nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takového soutěžícího, který by jednal v rozporu s pravidly soutěže, pokusil se získat cenu podvodným jednáním, v rozporu s dobrými mravy, nebo který by svým jednáním jakkoli poškozoval dobré jméno organizátora soutěže.

5. Osoba nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebude do soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, například v důsledku duplicity FACEBOOK účtů, nemá nárok na výhru.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého nebo podvodného jednání (např.: )účastník využívající v soutěži několika účtů FACEBOOK registrovaných na jeho osobu).

7. Organizátor soutěže si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či FACEBOOK profil odporuje pravidlům sociální sítě FACEBOOK. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce nebo odpovědného pracovníka společnosti FACEBOOK.

8. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě FACEBOOK). Organizátor soutěže dále nenese odpovědnost za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

9. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže, osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízké. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, nebude jí výhra vydána, a zůstává nadále vlastnictvím organizátora soutěže.

10. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Soutěžící berou na vědomí, že nemohou požadovat ceny ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než určí organizátor soutěže a že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika, závazky a újmu související s cenou a jejím využitím.

11. Organizátor soutěže si před předáním ceny vyhrazuje právo vyzvat výherce k prokázání skutečnosti, že je osobou, která byla vylosovaná.

12. Výherce může postoupit výhru před jejím předáním na jinou osobu nebo ji započíst proti pohledávkám organizátora soutěže pouze po předchozím písemném souhlasu organizátora soutěže.

13. Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko organizátora soutěže.

14. Na výhry nevzniká právní nárok.

15. Ve sporných případech si organizátor soutěže vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

16. Soutěžící svou účastí na soutěži prohlašuje, že společnost Facebook vůči němu nemá žádné závazky a zároveň organizátor soutěže prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, anebo schválena ani řízena společností Facebook a nemá s ní žádný vztah.

X. Ochrana osobních údajů

1. Účastí v soutěži každý soutěžící uděluje organizátorovi soutěže, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, PSČ, telefonní číslo a e-mailová adresa, fotografie, věk, pohlaví, a to za účelem prověření platné účasti soutěžícího v soutěži, pro účely realizace, vyhodnocení výsledků a plnění podmínek této soutěže, předání výhry ze soutěže soutěžícímu. Souhlas je udělen na dobu jednoho roku od ukončení soutěže. Soutěžící uděluje souhlas se zveřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, případně neúplná adresa bydliště (obec) na Facebooku (nebo webové stránce organizátora soutěže). Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou dále zpřístupněny pouze třetím stranám na základě zvláštních předpisů např. daňový úřad, Česká obchodní inspekce. Zároveň soutěžící v případě výhry souhlasí, aby organizátor soutěže poskytl jeho osobní údaje partnerovi soutěže, tj. společnosti[AS1] Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, IČO: 31 628 079, IČ DPH: SK2020434361. Soutěžící má právo písemnou formou na adrese sídla organizátora soutěže, nebo osobně vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zpět, má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům u organizátora soutěže, nechat je aktualizovat nebo opravit, požadovat jejich vymazání, přenos údajů k jinému subjektu, a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na organizátora soutěže nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení organizátorovi soutěže a má za následek ztrátu nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Zpracování osobních údajů organizátorem soutěže je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

2. Správcem osobních údajů je organizátor soutěže, společnost Dejmark Czech s.r.o. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde: https://eshop.dejmark.cz/ochrana-osobnich-udaju.html

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tento statut je odsouhlasen organizátorem soutěže a může být změněn pouze organizátorem soutěže jedině formou písemných dodatků.

2. Každý soutěžící je oprávněn v sídle organizátora soutěže nahlédnout do tohoto statutu.

3. Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko organizátora soutěže.

4. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své údaje a informace organizátorovi soutěže, partnerovi soutěže, a nikoliv provozovateli elektronické sociální sítě FACEBOOK.

V Praze 26.11.2018

SOUHLASÍM Na naší webové stránce používáme soubory cookies. Prohlížením naší webové stránky souhlasíte s jejich používaním a ukládaním do Vašeho prohlížeče. Další informace o způsobu používání souborů cookies můžete nalézt po kliknutí na odkaz Více informací Více informací