Profesionálové ve světě barev a nátěrů

Dejmark - 13. Statut soutěže - Tatry

ZÁKAZNICKÁ ZÓNA

"Pokud máte fyzický vzorník, nebo víte kód odstínu, můžete si nechat vyhledat odstín v e-shopu.

Zobrazíme nabídku barev, při kterých víme namíchat požadovaný odstín.
Hledání odstínu podle kódu

13. Statut soutěže - Tatry

Dodatek k statutu soutěže o Wellness pobyt v Tatrách pro dvě osoby

Organizátor soutěže se rozhodl, pokud se nepodaří jednotlivých výherců zkontaktovat do 30.11.2018 (resp. výherce výhru odmítne přijmout / zřekne se výhry), jednotlivé ceny (výhry) si organizátor ponechá a využije je do dalších soutěží.

V Praze 22. 11. 2018

Statut soutěže o Wellness pobyt v Tatrách pro dvě osoby

Účelem tohoto statutu je upravit pravidla 1. ročníku soutěže s názvem "Soutěž o wellness pobyt". Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže.

I. ÚČAST NA SOUTĚŽI

Soutěž je dobrovolná, určená pro každou fyzickou osobu starší 18 let, s doručovací adresou na území České republiky, která se v termínu soutěže zaregistruje pro odběr novinek (newsletteru) na internetovém obchodě: www.eshop.dejmark.cz, a vyjádří souhlas s podmínkami soutěže.

II. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A ÚČEL SOUTĚŽE

1. Organizátorem soutěže je společnost Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 Praha 9, IČO: 27229220, DIČ: CZ27229220, společnost zapsaná v obchodním rejstříku C 106110 vedená u Městského soudu v Praze.

2. Účelem soutěže je propagace produktů a služeb organizátora soutěže.

III. TERMÍNY A LOSOVÁNÍ

1. Soutěž probíhá v termínu od 13. 07. 2018 (0.00.00 hod.) do 31. 10. 2018 (23.59.59 hod.).

2. Losování výherců soutěže proběhne online vysíláním na sociální síti Facebook, na stránce "Barevný domov" v uterí dne 06. 11. 2018. Výherci budou do 09.11.2018 přes email kontaktováni o výhře organizátorem soutěže. Pokud se nepodaří výherce zkontaktovat 30.11.2018, organizátor si vyhrazuje právo na nové losování.

3. Výsledky losování a výherci soutěže (seznam - meno a email) budou zveřejnění na webové stránce www.eshop.dejmark.cz a na sociální síti Facebook, prostřednictvím stránky "Barevný domov" dne 08. 11. 2018.

4. Vyhodnocování splnění podmínek ve smyslu statutu a losování výherců provedou tři zaměstnanci organizátora soutěže.

IV. PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba splňující podmínky dle čl. I., která se v termínu od 13. 07. 2018 do 31. 10. 2018 zaregistruje pro odběr novinek (newsletteru) na internetovém obchodě: www.eshop.dejmark.cz zadáním jména, příjmení a emailové adresy a stáhne si ebook „6 kroků jak si dokonale vymalovat stěny ".

2. Zaměstnanci organizátora soutěže, jakož i osoby jim blízké ve smyslu §22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízké, jsou z účasti na soutěži vyloučeni.

3. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se dodržovat všechna její pravidla a podmínky. Jakékoliv obcházení těchto pravidel soutěžícím nebo pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

4. Pokud se do soutěže zapojí osoba, která nesplňuje kteroukoli z podmínek ve smyslu statutu, je ze soutěže automaticky vyloučena a nemá žádný nárok na cenu.

5. Pokud se do soutěže nezapojí žádná osoba nebo nikdo ze soutěžící nebude splňovat podmínky účasti na soutěži ve smyslu statutu, výhru nezíská žádná osoba.

V. CENY V SOUTĚŽI

1. Organizátor soutěže v soutěži předává následující ceny:

a) 1x wellness pobyt v Tatrách na 2 noci s polopenzí pro 2 osoby v hodnotě 7500 Kč

b) 1x komplet malířského nářadí s taškou na nářadí

c) 9x deštník

d) 10x tričko

e) 20x nákupní taška

2. Každou cenu získá jeden soutěžící, který splní pravidla soutěže a bude vylosován ze všech soutěžících, kteří se do soutěže zapojili v termínu od 13. 07. 2018 do 31. 10. 2018 v souladu s podmínkami soutěže uvedenými v tomto statutu.

3. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu.

4. Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, příjem v podobě ceny ze soutěže v hodnotě nad 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) podléhá dani z příjmů. Od daní z příjmů jsou osvobozeny výhry a ceny v hodnotě do 10.000,-- Kč.

VI. ZPŮSOB PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ VÝHRY

1. Jméno (ve tvaru: křestní jméno a příjmení), email výherce ceny budou zveřejněny na web stránce www.eshop.dejmark.cz a na sociální síti Facebook, na stránce "Barevný domov" dne 06. 11. 2018. Ceny budou výhercům předány individuálně organizátorem soutěže, přičemž organizátor soutěže si s výherci dohodne termín a způsob převzetí výhry.

2. Pokud se nepodaří výherce zkontaktovat (resp. výherce výhru odmítne přijmout / zřekne se výhry) do 30.11.2018, organizátor si vyhrazuje právo na nové losování.

VII. ZPŮSOB PROPAGACE SOUTĚŽE

Informace o soutěži budou veřejnosti poskytnuty na web stránce www.eshop.dejmark.cz a prostřednictvím sociální sítě Facebook, na stránce "Barevný domov". Statut soutěže a výherci soutěže budou zveřejnění stejně na web stránce www.eshop.dejmark.cz.

VIII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽE

1. Organizátor soutěže si v případě, že má k tomu vážné důvody, vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, jakož i právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit, rovněž měnit podmínky statutu během soutěže. Změnu statutu nebo odvolání soutěže zveřejní organizátor soutěže na své webové stránce www.eshop.dejmark.cz

2. Organizátor soutěže nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v soutěži.

3. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takového soutěžícího, který by jednal v rozporu s pravidly soutěže, pokusil se získat cenu podvodným jednáním, v rozporu s dobrými mravy, nebo který by svým jednáním jakkoli poškozoval dobré jméno organizátora soutěže.

4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemohou požadovat ceny ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než určí organizátor soutěže a že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžité plnění. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika, závazky a újmu související s cenou a jejím využitím.

5. Organizátor soutěže si před předáním ceny vyhrazuje právo vyzvat výherce k prokázání skutečnosti, že je osobou, která byla vylosovaná.

6. Výherce může postoupit výhru před jejím předáním na jinou osobu nebo ji započíst proti pohledávkám organizátora soutěže pouze po předchozím písemném souhlasu organizátora soutěže.

7. Na výhry nevzniká právní nárok.

8. Ve sporných případech si organizátor soutěže vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

9. Ve smyslu ustanovení § 2874 občanského zákoníku v platném znění nelze výhru vymáhat, a to ani prostřednictvím soudu.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zapojením se do soutěže uděluje každý soutěžící svůj souhlas organizátorovi soutěže se zpracováním osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, telefonický a mailový kontakt, poskytnutých pro účely realizace a plnění podmínek této soutěže, pro marketingové účely organizátora soutěže spojené se soutěží, zejména za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, pro účely vyhodnocení výsledků soutěže a zveřejnění jmen a názvu obce výherců. Soutěžící uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů organizátorem soutěže na dobu 1 roku od ukončení soutěže. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, přičemž zpracování osobních údajů soutěžících organizátorem soutěže je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dále Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Zároveň soutěžící v případě výhry souhlasí, aby organizátor soutěže poskytl jeho osobní údaje partnerovi soutěže, tj. společnosti Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, IČO: 31 628 079, IČ DPH: SK202043436 Soutěžící může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv vzít zpět, má právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům u organizátora soutěže, nechat je aktualizovat nebo opravit, požadovat jejich vymazání, přenos údajů k jinému subjektu, a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na organizátora soutěže nebo Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

2. Správcem osobních údajů je organizátor soutěže, společnost Dejmark Czech s.r.o. Více o ochraně osobních údajů naleznete zde

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento statut je odsouhlasen organizátorem soutěže a může být změněn pouze organizátorem jedině formou písemných dodatků.

2. Každý soutěžící je oprávněn v sídle organizátora soutěže nahlédnout do tohoto statutu.

3. Při jakýchkoli sporech nebo nejasnostech týkajících se soutěže, pravidel soutěže či jakýchkoli nároků v souvislosti s účastí v soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko organizátora soutěže.

4. Organizátor soutěže prohlašuje, že soutěž není nijak sponzorována, anebo schválena ani řízena společností Facebook a nemá s ní žádný vztah.

V Praze 12. 07. 2018

SOUHLASÍM Na naší webové stránce používáme soubory cookies. Prohlížením naší webové stránky souhlasíte s jejich používaním a ukládaním do Vašeho prohlížeče. Další informace o způsobu používání souborů cookies můžete nalézt po kliknutí na odkaz Více informací Více informací